វ៉ាន់ឌី កាអុន នឹងលាតត្រដាង នូវព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗទាំងឡាយ ដែលកើតមាន នៅកម្ពុជា តាំងពីសម័យអាណាព្យាបាលបារាំង រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements