ផ្កាស្រពោន ១៩៤៩ នូ ហាច (១៩១៦ – ១៩៧៥)

ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements