រឿង វាសនា នៃ នាងណាគ្រី (១៩៥២) – អ្នកស្រី ស៊ុយ ហៀង (១៩២៩ – )

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements