ច្បាប់ ព្រះរាជសម្ភារ (១៦៣៤) – ព្រះបាទស្រីធម្មរាជា ហៅ ព្រះរាជសម្ភារ (? – ១៦៣២)

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements