អធិករណ៍ រវាង សភាវល្អ និង សភាវអាក្រក់ នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ តាមរយៈលទ្ធិព្រាហ្មណ៍និយម

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements