រឿង គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ (១៩៥៧) − អុិន ថុក

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements