រឿង ព្រះមកុដពេជ្រ (១៩៥២) − បីវ ឆៃ លាង (១៩៣០ −  )

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements