រឿង គូកម្ម គូគាប់ (១៩៦៥) − កូយ យក់ ហូ

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements