រឿង សូ ផាត (១៩៣៨) – រីម គីន (១៩១១ – ១៩៥៩)

 

សូមអរគុណ!

Advertisements