រឿង វាសនា នៃ នាងណាគ្រី (១៩៥២) – អ្នកស្រី ស៊ុយ ហៀង

សូមអរគុណ!

Advertisements