ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក WORLD HISTORY Talk

សិក្សាពីប្រវត្តិសាស្រ្តសកល ដើម្បីស្វែងយល់ និង ចំនេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន

អំពីខ្ញុំ About Me

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!

រីករាយការចូលទស្សនា WordPress ដំបូងរបស់ខ្ញុំ។ នៅក្នុងបណ្តុំទំព័រទាំងអស់នេះ ខ្ញុំបាទបង្កើតវាឡើងក៏ព្រោះតែ ខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក ដែលអាចអោយយើងបានដឹងនូវឬសគល់នៃបញ្ហាទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតឡើង នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិយើងនេះ។ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកនូវចំនេះដឹងអត្ថបទទាំងនេះទៅកាន់ ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល អោយស្វែងយល់ តាមការអាន រឺ ការស្តាប់ ដើម្បីសិក្សានឹងទាញយកជាប្រយោជន៍ ក៏ដូចជាការជៀសផុតពីអ្វីដែលធ្លាប់កើតមកលើមាតុភូមិដ៏សែនកំសត់នៃយើង។

ខ្ញុំសង្ឈឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយក្នុងចូលទស្សនា ក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងយល់ក្នុងបណ្តុំគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនជាលោកអ្នកមានមតិរះគន់ស្ថាបនារបស់WordPressខ្ញុំបាទ ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយក សូមសរសរមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ ប្រអប់ខាងក្រោមនេះ

 

Hi Everyone, Welcome to my WordPress Channel I come from Cambodia located in Southeast Asia surrounded by Thailand, Laos and Vietnam. I like to study, research with Cambodia’s History, world history, Specially listen to Radio France International “World History Program”. Researching history of the world it’s really fun and earn full of knowledge. I like to share my experience, knowledge to everyone that’s why i created this WordPress to share for reading or listening. I want to all Cambodia People start to learn about history to avoid what we have suffered from the past that’s make our country down.

I hope all of you enjoy my page, if anything please feedback to my through my contact below:

Thanks

Advertisements
%d bloggers like this: